Follow us on Twitter     and Facebook       Sign up for Email Updates:
 

Chỉ còn vài ngày nưã để ghi danh đi bầu cho cuộc bầu cử Ngày 6 Tháng 11

Thời hạn cuối là Thứ Ba, Ngày 9 Tháng 10, điều hành viên phụ trách ghi danh bầu cử ông Sumners thông báo tới đồng bào

HOUSTON – Trưởng phòng Ghi Danh Bầu Cử thuộc Quận Harris Don Sumners xin nhắc nhở đến cư dân rằng thời hạn chót để ghi danh đi bầu trong cuộc bầu cử Tổng Thống Ngày 6 Tháng 11 là Ngày 9 Tháng 10. Theo luật cuả tiểu bang đòi hỏi cho những cư dân nào muốn đi bầu trong cuộc bầu cử đó, đều phải ghi danh trước 30 ngày, tính từ ngày bầu cử.

“Ngoài việc bầu chọn chức vụ Tổng Thống, tiểu bang Texas sẽ chọn lưạ chức vụ Thượng Nghị Sĩ liên bang. Do việc định lại danh giới quận hạt, mọi Thượng Nghị Sĩ tiểu bang và thành phần thuộc hội đồng giáo dục tiểu bang cũng sẽ được chọn lưạ. Thông thường khoảng phân nưả các ứng cử viên sẽ được bầu lại mỗi 2 năm. Tại Quận Harris sẽ có tổng cộng hơn 70 điều khoản không thuộc một định giới nào bị giới hạn dưới mọi hình thức. Hầu hết các cử tri sẽ thấy có một hay nhiều trái phiếu (bond) được in trong các phiếu bầu cử để lấy ý kiến cử tri và/hay cuộc chưng cầu dân ý được hệ thống Metro tiêu xài tiền thuế liên bang,” ông Sumners nói.

Xin vào trang mạng thuộc Sở Thuế Vụ Quận Harris tại www.hcvoter.net để kiểm chứng về tình trạng ghi danh cuả mình hay thay đổi điạ chỉ, tên, qúi vị có thể nhận đơn ghi danh đi bầu trên trang mạng tại bất cứ các điạ điểm nào thuộc Sở Thuế Vụ, Thư Viện và các Trung Tâm Cộng Đồng Y Tế nào thuộc thành phố Houston.

Để có đủ tiêu chuẩn đi bầu trong Ngày 6 Tháng 11, những đơn ghi danh đi bầu cuả quí vị phải hoàn tất và phải gởi đến bất cứ văn phòng Sở Thuế Vụ nào trước 4:30 chiều trong Ngày 9 Tháng 10, hoặc phải có dấu bưu điện Hoa-Kỳ không trễ hơn Ngày 9 Tháng 10, Năm 2012.

Quí vị có thể vào trang mạng thuộc Sở Thuế Vụ tại www.hcvoter.net để kiểm chứng về tình trạng ghi danh cuả mình.

Cử tri có thể ghi danh đi bầu nếu họ là:

1. Công dân có quốc tịch Hoa-Kỳ, và
2. Ít nhất 17 tuổi, 10 tháng (18 tuổi mới được quyền đi bầu), và
3. Cư dân cư ngụ tại Quận Harris, và
4. Chưa bao giờ bị kết án phạm trọng tội, (nếu có thì tôi đã được mãn tù, cộng cả tù treo hay bị giám thị, hay tôi đã được ân xá, và
5. Chưa bao giờ bị phán quyết là bị tâm thần bởi quyết định cuối cuả toà án để bị ảnh hưởng đến quyền bầu cử.

Cho những chi tiết khác, xin vui lòng liên lạc văn phòng Sở Thuế Vụ và Ghi Danh Đi Bầu thuộc Quận Harris tại số 713-368-VOTE (8683).

Nếu quí vị cư ngụ ngoài Quận Harris, xin vui lòng vào trang mạng www.VoteTexas.gov đây là trang mạng mới rất là hữu ích.
###

Contact:
Fred King
713-274-8008, 832-421-8408 cell
Fred.King@tax.hctx.net
Cindy Reyna
Cindy.Reyna@tax.hctx.net
713-274-8018


This entry was posted in News Room. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.