Follow us on Twitter     and Facebook       Sign up for Email Updates:
 

Chỉ còn hơn một tháng để ghi danh đi bầu cho cuộc bầu cử vào Ngày 6 Tháng 11

Các văn phòng phụ trách, các tin tức liên quan, đìều hành viên phụ trách bầu cử Sumners thông báo đến đồng bào

HOUSTON – Ngày 10 Tháng 9, Năm 2012 – “Có nhiều lý do để đi bầu trong cuộc bầu cử kỳ này, nhưng đồng bào phải ghi danh đi bầu nếu chưa làm,” Trưởng ban ghi danh bầu cử thuộc quận Harris ông Don Sumners nói.

Thời hạn chót ghi danh đi bầu cho Ngày 6 Tháng 11, Năm 2012 cho ngày bầu cử tổng thống là Ngày 9 Tháng 10. Theo luật cuả Tiểu Bang đòi hỏi cho những cử tri nào muốn đi bầu trong cuộc bầu cử đó, đều phải ghi danh trước 30 ngày, tính từ ngày bầu cử.

“Có các ứng cử viên cho nhiều chức vụ từ tổng thống đến cảnh sát tư pháp trong cuộc bầu cử này, thêm vào đó các công khố phiếu cho Thành Phố Houston, Khu Học Chánh Houston và Đại Học Cộng Đồng Houston, thêm vào đó quyết định hệ thống Metro sử dụng từ tiền thuế buôn bán,” Ông Sumners nói.

Nếu qúi vị cần ghi danh đi bầu hay cập nhật điạ chỉ cuả mình hay thay đổi tên, quí vị có thể nhận đơn ghi danh đầu phiếu trên trang mạng tại www.hcvoter.net, hay tại bất cứ văn phòng thuế vụ nào, và trung tâm sinh hoạt cộng đồng y tế.

Để có đủ tiêu chuẩn đi bầu trong cuộc bầu cử Ngày 6 Tháng 11, đơn ghi danh đầu phiếu cuả quí vị phải nhận được tại bất cứ chi nhánh văn phòng Sở Thuê Vụ nào trước 4:30 chiều Ngày 9 Tháng 10, hoặc phải có dấu bưu điện không được trễ hơn Ngày 9 Tháng 10, Năm 2012.

Nếu quí vị có những câu hỏi cho biết chính xác về việc ghi danh đi bầu cuả mình, xin vui lòng vào trang mạng thuộc Sở Thuế Vụ tại www.hcvoter.net .

Cử tri có thể ghi danh đi bầu nếu họ là:

1. Công dân có Quốc Tịch Hoa-Kỳ, và
2. Ít nhất 17 tuổi, 10 tháng (18 tuổi mới được quyền đi bầu), và
3. Cư dân ngụ tại quận Harris, và
4. Chưa bao giờ bị kết án phạm trọng tội, (nếu có thì tôi đã được mãn tù, cộng cả tù treo hay bị giám thị, hay tôi đã được ân xá); và
5. Chưa bao giờ bị phán quyết là bị tâm thần bởi quyết định cuối cuả toà án để ảnh hưởng đến quyền bầu cử.

Cho những chi tiết khác, xin vui lòng liên lạc văn phòng Sở Thuế Vụ và Ghi Danh Bầu Cử thuộc quận Harris tại số 713-368-VOTE (8683).

Nếu qui vị cư trú ngoài Quận Harris xin vui lòng vào trang mạng www.VoteTexas.gov đây là trang mạng mới rất là hữu ích.
###

Contact:
Fred King
Communications Manager
713-274-8008, 832-421-8408 cell
Fred.King@tax.hctx.net


This entry was posted in News Room. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.